لوله کان تیوپ

دو لیتری مخصوص محلول
۱۳۹۶-۰۵-۰۵
ظرف کشت ادرار
۱۳۹۶-۰۵-۰۵

لوله کان تیوپ