ظرف ۲۵۰ و ۵۰۰ مخصوص محلول دارویی

سرم تیوپ
۱۳۹۶-۰۵-۰۵
چهار لیتری مخصوص محلول
۱۳۹۶-۰۵-۰۵

ظرف ۲۵۰ و ۵۰۰ مخصوص محلول دارویی