درب پلمپ دار ظرف بیست لیتری

درب و دسته دبه ماست
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
ظرف چهارلیتری مصرف صنعتی
۱۳۹۶-۰۵-۰۶

درب پلمپ دار ظرف بیست لیتری