درب ظروف ادویه

ظرف یک لیتری – نمونه اول
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
درب آسان بازشو ۹۹ – رب و شیرخشک و…
۱۳۹۶-۰۵-۰۶

درب ظروف ادویه